Eterul in antimaterie

Eterul in antimaterie.
Zero- expansiune.
Manifestat și nemanifestat , exista și nu exista deodată.
Privitul energiei prin linia de mijloc, a urma calea de mijloc, echilibrul și armonia.
Balanta -mijlocul.
Interconectivitatea între puncte este necesar sa fie în echilibrul, astfel intervine structura gândului prin rotire coaxiala.
Infinitatea este înscrisă în formă și energia inimii.
Expansiunea din afara cercului, realitatea duală și atemporalitatea prin expansiunea din vid.
Frecvența în interior este fractalizata, se expandează din centru, eterul. Proiectează în exterior. Conștiința conștientă. Fragmentarea conștiinței.
Cunoștința infinitului se aplica în realitate prin expandare. Nedefinitul indivizibil.
Inima: sursa este in inima, manifestarea în material.
Baza creației: nemanifestat in manifestat, manifestat în nemanifestat.
Informația din spatele retinei, decodificarea creatiei ce este sus este și jos.
Natura și universul se manifesta în spatele retinei.
Ochiul- glanda pineala deschide fluctuația, informația trăiește și se exprimă.
Toată materia fluctuează, energia este in mișcare continuă.
În campul energetic exista o energie balansata sau imbalansata potrivit gândurilor conștiente sau inconștiente, mentalul crează prin animarea emoției și susținerea cu energie in expansiunea gândului până la manifestarea lui în material.
Forma primordială de creație: lumina-intuneric, iubire-ura, dualitatea, nedefinitul. Expansiunea, transcenderea dualității: prin vid, implozie in matricea divină, nimicul, decodificarea în exterior, percepția pe plan, reflecția, holograma, domeniul gândului, polaritatile, refracția luminii, inima și participare activă în vibrația dintre cele două bătăi ale inimii, relaxarea.
Inbalanta-formele ego-ului pe toate structurile lui, suprasaturația, decodificarea vibrației, inconștient către conștient.
Fluctuația eterului, energia liberă.
Infinitatea energiei libere, informația, accesarea singularității infinitului, viața.
Emoțiile primordiale, culorile manifestate în existența.
Apa, cercul, informația, structura nimicului, neutralitatea și baza creației in material.
Apa memorează și structurează frecventa.
Oglinzile, reflecția , moartea este inexistenta.
Nimicul conștient naște viața.
Totul este interconectat prin inima.
Manifestarea este prezenta in unul, structurile crează nivelurile.
Gândirea negativă transforma eterul în cuburi, consuma energia și informația este ejectată. Polaritatea atrage cealaltă polaritate.
Energia prin predarea in spirală, centrarea în echilibru.
The Ether into Antimatter.
Zero-expansion.
Manifest and unmanifest, exists and does not exist simultaneously.
Observing energy through the middle line, following the middle path, balance, and harmony.
Balance – the middle.
Interconnectivity between points needs to be in balance, thus the structure of thought intervenes through coaxial rotation.
Infinity is inscribed in form and the energy of the heart.
Expansion beyond the circle, dual reality, and timelessness through expansion from the void.
Frequency inside is fractalized, expanding from the center, the ether. Projecting outward. Conscious awareness. Fragmentation of consciousness.
Infinite knowledge applies to reality through expansion. The indivisible undefined.
Heart: the source is in the heart, manifestation in material.
Basis of creation: unmanifested in manifested, manifested in unmanifested.
Information behind the retina, decoding creation that is above is also below.
Nature and the universe manifest behind the retina.
Eye – pineal gland opens fluctuation, information lives and expresses itself.
All matter fluctuates, energy is in continuous motion.
In the energetic field, there is balanced or imbalanced energy according to conscious or unconscious thoughts. The mind creates through animating emotion and supporting with energy in the expansion of thought until its manifestation in material.
Primordial form of creation: light-darkness, love-hate, duality, the undefined. Expansion, transcending duality: through void, implosion into the divine matrix, nothingness, decoding outward, perception on the plane, reflection, hologram, the domain of thought, polarities, refraction of light, the heart, and active participation in the vibration between the two heartbeats, relaxation.
Imbalance – forms of the ego on all its structures, oversaturation, vibration decoding, unconscious to conscious.
Ether fluctuation, free energy.
Infinity of free energy, information, accessing the singularity of infinity, life.
Primordial emotions, colors manifested in existence.
Water, circle, information, the structure of nothingness, neutrality, and the basis of creation in material.
Water memorizes and structures frequency.
Mirrors, reflection, death is non-existent.
Conscious nothingness gives birth to life.
Everything is interconnected through the heart.
Manifestation is present in one, structures create levels.
Negative thinking transforms the ether into cubes, consumes energy, and information is ejected. Polarity attracts the other polarity.
Energy through spiraling surrender, centering in balance.

Lasă un răspuns